CÔNG TY CỔ PHẦN FAPIMEX NAM ĐỊNH

Chứng chỉ và Chứng nhận

04/05/2021

- Chứng chỉ Năng lực hoạt động Xây dựng cấp lần đầu năm 2019:

- Chứng chỉ Năng lực hoạt động Xây dựng Cấp bổ sung năm 2020:

- Chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo ISO 45001:2018 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

- Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý mối trường theo ISO 14001:2015 

 

 

0983 898 858